ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

เสริมสร้างการวางแผนการเงินด้วยความรู้ด้านการประกันภัย !

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปกป้องทรัพย์สินและชีวิต
เรียนรู้ทักษะในการเลือกและจัดการประกันที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลูกค้าของคุณ
นําเสนอแนวทางการวางแผนการประกันที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

วิทยากรผู้บรรยาย

คุณกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงษ์ CFP®

ผู้อํานวยการ ฝjายสนับสนุนงานบริการลูกค้า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )

คุณนโรโดม วานิชฤดี CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ

คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

อนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทํางานและจรรยาบรรณ
อนุกรรมการการตลาด
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 3

30,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)