ชุดวิชาที่2 การวางแผนการลงทุน

ขึ้นสู่ระดับถัดไปในการวางแผนการลงทุน !

เรียนรู้หลักการลงทุนและการจัดการพอร์ตกับผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้การวิเคราะห์, การจัดสรรทรัพย์สิน, และการจัดการ ความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

วิทยากรผู้บรรยาย

ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ CFP®

กรรมการผู้จัดการ
Chief Commercial Officer
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด

คุณวิน พรหมแพทย์ CFA

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผน CFP

ชุดวิชาที่ 2

30,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)