วิทยากรผู้บรรยาย

ปลด็ลอกศักยภาพของคุณ
ด้วยความรู้จากิวทยากรผู้มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน !

คุณกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ONE Law Office

ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงษ์ CFP®

ผู้อํานวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานบริการลูกค้า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )

คุณนโรโดม วานิชฤดี CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ

คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

อนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทํางานและจรรยาบรรณ
อนุกรรมการการตลาด
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ CFP®

กรรมการผู้จัดการ
Chief Commercial Officer
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด

คุณรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากรณ์

อนุกรรมการประโยชน์ทดแทน
สํานักงานประกันสังคม

คุณวิน พรหมแพทย์ CFA

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี

คุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )

คุณอุมาพันธ์ุ เจริญยิ่ง CFP®

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

NEXT GEN

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ค้นหาแนวทางและเคล็ดลับที่ เฉพาะเจาะจงจากรุ่นพี่
ที่ผ่านการศึกษาแล้วและเข้าใจ
"ความท้าทายที่คุณเผชิญ"

คุณโกเมศ สุพลภัค CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ

คุณชนะ พังงา CFP®

Academy Training and Performance Enhancement Department บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )

คุณฐิตินาฏ บูรณะกิจเจริญ CFP®

Senior Assistant Vice President (SAVP)
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์ Products Training Department
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) : IP

คุณพัชรา จินตนะกุล CFP®

Founders of Kids Finance Thailand
Founders of GDW - Gross Domestic Wealth
ผู้บริหารหน่วยทีมประกัน AIA

คุณพิชาญเดช เข็มเพ็ชร CFP®

1 COT , 2 MDRT
ผู้บริหารทีมพัฒนาศักภาพทีjปรึกษาการเงิน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

นพ.ภาณุวิชญ์ สุวรรณน้อย CFP®

นายแพทย์ปฏิบัติการ
นักวางแผนการเงินอิสระ
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) : IP
Certified Investment and Securities Analyst : CISA