ชุดวิชาที่ 6 การจัดทําแผนการเงิน

เปลี่ยนวิสัยทัศน์การเงินเป็นแผนการเงินที่เป็นรูปธรรม!

ปรับปรุงและจัดการทรัพยากรทางการเงินของคุณ ด้วยแผนที่เหมาะสม
เรียนรู้การวิเคราะห์, การวางแผน, และการดําเนินการ ที่เหมาะสมเพื่อเป้าหมายทางการเงินของคุณ

วิทยากรผู้บรรยาย

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ONE Law Office

คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์ สภาวิชาชีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน )
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง)

40,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)