ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ความสําคัญของการเตรียมตัวสําหรับอนาคตทางการเงินในระยะยาว !

เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บออม, ลงทุน, และการจัดการความเสี่ยงสําหรับวัยเกษียณ
สํารวจกลยุทธ์และเครื่องมือในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ทั้งครอบคลุมและปรับแต่งได้

วิทยากรผู้บรรยาย

ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

อนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทํางานและจรรยาบรรณ
อนุกรรมการการตลาด
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากรณ

อนุกรรมการประโยชน์ทดแทน
สํานักงานประกันสังคม

คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 4

30,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)