ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน

ก้าวแรกสู่โลกของการวางแผนการเงิน !

สํารวจพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรทางการเงิน การเข้าใจภาษี, และหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิทยากรผู้บรรยาย

ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

อนุกรรมการมาตรฐานประสบการณ์การทํางานและจรรยาบรรณ
อนุกรรมการการตลาด
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เนื้อหาการบรรยาย

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 1

30,800 บาท

(ยังไม่รวม 7%)