รายละเอียดการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครอบรมกับ ThaiPFA

1. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครอบรม และยืนยันเงื่อนไขโดยกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”ด้านล่าง
2. ผู้สมัครเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม
3. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “สมัคร” ทั้งนี้การสมัครอบรมไม่ใช่การจองสิทธิในการอบรมแต่อย่างใด ThaiPFA จะพิจารณาจากลำดับการชำระเงินเป็นสำคัญ
4. ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครอบรม ที่ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครที่กรอกในเว็บไซต์และแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
5. ผู้สมัครทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์” แต่ในกรณีการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ผู้สมัครจะต้องนำส่งใบนำฝากเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-สกุลของผู้เข้ารับการอบรม และหลักสูตรที่ทำการชำระเงินตามใบนำฝากเงิน (Pay-in) ดังกล่าวให้ชัดเจน โดยยืนยันมายัง ThaiPFA ผ่านการ Scan หรือถ่ายรูปใบนำฝาก แล้วส่งอีเมล์มาที่ thaipfa.payment@gmail.com (ThaiPFA ใคร่ขอรบกวนให้ผู้สมัครยืนยันเอกสารโดยใช้ความละเอียดของไฟล์ในการส่งสูงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชำระเงินของผู้สมัครเอง) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเก็บใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงเพื่อนำมายืนยันการชำระเงินอีกครั้งในการลงทะเบียนวันแรกของการอบรม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรม

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรสมัครอบรมให้กับพนักงานและออกใบสำคัญรับเงินในนามขององค์กร กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อออกใบ Invoice กับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและประสานงาน In-house: คุณเสฎฐวุฒิ (ชาย) หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ) 087-063-3306

6. ThaiPFA อีเมล์ยืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ของผู้สมัครเข้าอบรม ที่จะปรากฏในใบสำคัญรับเงิน ผู้ที่ชำระเงินโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีผ่านใบนำฝากของธนาคารกสิกรไทยอาจต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งอาจล่าช้ากว่าการชำระเงินผ่านใบนำฝาก KTB Bill Payment ซึ่งจะถือว่าได้รับการยืนยันการชำระเงินโดยอัตโนมัติ
7. ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนตอนลงทะเบียนในวันอบรม ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินผ่านช่องทาง KTB Bill Payment ต้องนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาตอนลงทะเบียนในวันอบรมวันแรกด้วย
** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 082-701-7077(DTAC), 086-666-0090(TRUE), 087-063-3306(AIS)

ThaiPFAจะปิดรับการชำระเงิน ก่อนวันอบรมวันแรก 3 วันทำการ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด ทั้งนี้ ThaiPFA จะให้สิทธิสำหรับผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อน

เงื่อนไขการสมัครอบรม

ผู้สมัครอบรมกับThaiPFA กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่าน

 • ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการบันทึก ภาพ เสียง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หากผู้เข้ารับการอบรมกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้สมัครอบรมต้องนำหลักฐานการชำระเงินตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันอบรมวันแรก พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกวันที่เข้ารับการอบรม
 • ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ ThaiPFA เห็นสมควร รวมทั้ง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรม และ/หรือ กำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFA จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำการแจ้งโอนสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ThaiPFA ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการอบรม
 • การกรอกใบสมัครเข้ามาในระบบ ไม่ใช่เป็นการสำรองที่นั่งในการอบรม ThaiPFAจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครและชำระเข้ามาก่อน
 • การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจากThaiPFAเท่านั้น
 • ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ThaiPFAจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของThaiPFA
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFA จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครอบรม ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ผู้สมัครยินยอมให้ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเข้าอบรม ซึ่งหากThaiPFAตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและ/หรือเป็นเท็จ ThaiPFA มีสิทธิในการยกเลิกการสมัครอบรมได้
 • ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ThaiPFAจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของThaiPFA
 • การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจากThaiPFAเท่านั้น
 • เมื่อผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของThaiPFAทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆที่ThaiPFAเห็นสมควร ทั้งนี้ThaiPFAได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ThaiPFAไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ ThaiPFA เห็นสมควร รวมทั้ง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรมตามที่เห็นสมควร

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ
กรุณาศึกษา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ให้ระเอียด

       ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่าน ระเบียบการ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ การสมัครแล้ว อย่างละเอียด และยอมรับระเบียบการ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ของการสมัคร รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่ทางThaiPFAเห็นสมควร

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับเงื่อนใขในค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นในการเลื่อนการอบรมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลใบเสร็จทุกประการ