Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของ โครงการ Thai Proessional Finance Academy (ThaiPFA)

ที่มา

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 06 February 2014 16:19

 

 

ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการเปิดเสรีทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคคลากรทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในความรู้ความสามารถทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินต่างๆ ThaiPFA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการเงิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งย่อมส่งผลทำให้สามารถสอบผ่านคุณวุฒิต่างๆเช่นกัน

 

 

วิสัยทัศน์

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 04 February 2015 14:39

พัฒนาบุคลากรทางการเงิน ให้มีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องตามทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

A leading academy for practical finance

We build up practical knowledge beyond a paper of certificate

 

 

 

วิทยากร

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 06 February 2014 16:19

 

ผลงานที่ผ่านมา

In-House Trainng
Public Trainng

และบริษัทอื่นๆ...

 

Read more...

 

มุมพบนักวางแผนการเงิน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 12:13

มุมพบนักวางแผนการเงิน Wealth Corner...

 

รายการ Wealth Chanel

PDFPrintE-mail

รายการ Wealth Chanel

 

ห้องสอบเสมือนจริง

PDFPrintE-mail

ห้องสอบเสมือนจริง Virtual-Exam-Room

 
 

สมัครสอบ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 03 November 2014 11:54

สมัครสอบ

Register Exam Link เรารวมรวมสนามสอบไว้ให้ทุกท่านได้ทำการสมัครสอบ มีทั้งหมด 3 หลักสูตร 3 ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ครับ

สมัครสอบCFP ได้ที่นี่ สมัครสอบSIC ได้ที่นี่ สมัครสอบDIC ได้ที่นี่
หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

Virtual Exam Room

การเตรียมตัวก่อนสอบ

ศึกษาวิธีการขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่าน ได้ที่นี่


ห้องสอบเสมือนจริง


ศึกษาวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้ที่นี่

 
 

วิธีการสมัครสอบ SIC และ DIC

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 24 February 2014 15:27

 

การสมัครการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ SIC (Single License เดิม)

การสมัครการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DIC (Derivatives License เดิม)

ตามกฎระเบียบใหม่ที่ทาง  TSI แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้วิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดสอบ จะมีอยู่ ทั้งหมด 2 หน่วยงาน คือ สมาคมบรัษัทหลักทรัพย์ไทย และ สมาคมจัดการลงทุน เงื่อนใขในการสมัคร รุ่นและรอบของการสมัคร สามารถ ดูได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้...

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบรัษทจัดการลงทุน
ดูได้ตามรายละเอียด ได้ที่นี่ ดูได้ตามรายละเอียด ได้ที่นี่

ก่อนการสมัครสอบ เรามาดูกันสิว่าเราพร้อมที่จะสอบแล้วหรือยัง โดยทางศูนย์อบรม ThaiPFA มีเทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบมาฝากกัน และมี Virtual Exam Room ห้องสอบเสมือนจริง มาให้ทุกท่านได้ทดสอบ ตัวเองก่อนการสอบ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะสอบ ครับ

การเตรียมตัวก่อนสอบ Virtual Exam Room ห้องสอบเสมือนจริง
 
 

แบบสำรวจ

หลักสูตรที่น่าสนใจ