Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home หลักสูตรการอบรม การวางแผนการเงิน หลักสูตรการวางแผนการเงินCFP ต่างจังหวัด

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่างจังหวัด

PDFPrintE-mail


หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (ต่างจังหวัด)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP  จะอธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน  บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

รูปแบบการอบรม

-        โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในการปรับปรุงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

  1. ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยาย เน้นหัวข้อการคำนวณมากขึ้น เน้นแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ในชุดวิชาที่ 1 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน และฝึกปฏิบัติการคำนวณแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาโดยใช้ทั้งเครื่องคำนวณทางการเงิน (Financial Calculator) และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสามารถทำข้อสอบการคำนวณในส่วนดังกล่าวได้
  2. ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยายในชุดวิชาที่ 1 เน้นหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน
  3. เพิ่มแบบฝึกหัดประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

วิทยากร

การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ชุดวิชาละ 10,000 บาท

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

เลือกรับฟรีค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ในชุดวิชาที่อบรม มูลค่า 3,000 บาท

โดย ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท   รวม 10,700 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%                             รวมจ่ายสุทธิ 10,400บาท ตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

 


 

 

สถานที่ ในตัวเมือง ขอนแก่งจะเป็นโรงแรมอานี ขอนแก่น

สถานที่ ในตัวเมือง เชียงใหม่จะเป็นโรงแรมอินพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรมรายละเอียดจะให้ผู้เข้าอบรมที่สมัครและชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน........

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

เริ่มบรรยายเวลา 08.30 -17.30 น.

ชุดวิชาที่ 1 ขอนแก่น รุ่น1   วันที่ 17, 18 และ 19 มีนาคม 2560  + ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2560

ชุดวิชาที่ 1 เชียงใหม่ รุ่น2 วันที่ 21, 22 และ 23 กรกฎาคม 2560 + ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ชุดวิชาที่ 2 ขอนแก่น รุ่น1 วันที่ 25, 26 และ 27 สิงหาคม 2560 + ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ชุดวิชาที่ 5 ขอนแก่น รุ่น1 วันที่ 13, 14 และ 15 ตุลาคม 2560 + ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ชุดวิชาที่ 6 ขอนแก่น รุ่น1 วันที่ 9, 10 และ 11 ธันวาคม 2560


สมัครอบรมคลิกเลย

หมายเหตุ

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการจัดอบรม ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมขั้นต่ำของThaiPFA

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFAจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

*ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive เฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร Intensive ในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรมวันแรก โดยผู้อบรมจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวันเอง โครงการฯขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน ในกรณีที่แจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive แล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตร Intensive ให้กับบุคคลอื่น

**ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลัง ในกรณีที่ทำการจองเวลาเพื่อดูวีดีโอแล้วไม่ได้มาดูวีดีโอในวันและเวลาที่จองไว้

 

สมัครสอบCFP ได้ที่นี่ สมัครสอบSIC ได้ที่นี่ สมัครสอบDIC ได้ที่นี่
หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

Virtual Exam Room

การเตรียมตัวก่อนสอบ

ศึกษาวิธีการขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่าน ได้ที่นี่


ห้องสอบเสมือนจริง


ศึกษาวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้ที่นี่

 

ชุดวิชาที่ 1 วันที่ 17, 18 และ 19 มีนาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2560 จันทร์

ชุดวิชาที่ 4             วันที่ 9, 10 และ 11 มิถุนายน 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 (อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 2 วันที่ 25, 26 และ 27 สิงหาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (จันทร์)

ชุดวิชาที่ 5 รุ่น        วันที่ 13, 14 และ 15 ตุลาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น        วันที่ 9, 10 และ 11 ธันวาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์, จันทร์)

Developed by JoomVision.com

Exam Application Link

Exam Application Link Exam Application Link

รวบรวมสนามสอบต่างๆ

รวบรวมสนามสอบต่างๆ รวบรวมสนามสอบต่างๆ