Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ความเป็นมา ที่มา

ที่มา

PDFPrintE-mail

 

 

ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการเปิดเสรีทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคคลากรทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในความรู้ความสามารถทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินต่างๆ ThaiPFA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการเงิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งย่อมส่งผลทำให้สามารถสอบผ่านคุณวุฒิต่างๆเช่นกัน